Skip to main content

algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Evenement: een evenement dat wordt georganiseerd door PinkbijDuurstede, hierna te noemen Organisator.
Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een Evenement.
Organisator: PinkbijDuurstede
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

Artikel 2 Deelname

Deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tot de door de Organisator vastgestelde doelgroep behoort.

De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemeraan het Evenement deel te laten nemen.

De Organisator kan op grond van bijzondere omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.

De Organisator kan op grond van bijzondere omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beƫindigen of op te schorten. Het staat de Organisator vrij het programma van het evenement te wijzigen.

Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden, op te schorten of te wijzigen, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers te weigeren, bijvoorbeeld omdat het maximum aantal Deelnemers is bereikt.

Artikel 3 aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door haar deelname aan het Evenement.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Sponsors van een Evenement zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Op de Overeenkomst is de Privacyverklaring van PinkbijDuurstede van toepassing. Deelnemer heeft kennisgenomen van deze Privacyverklaring en stemt in met de daarin opgenomen bepalingen.

Artikel 4 geschillenrekening

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arroundissement Midden-Nederland.

Wijk bij Duurstede, 1 maart 2016
PinkbijDuurstede
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.